Beste lezer,

Op 8 oktober vierden we met een lustrumsymposium het 10-jarig bestaan van SONCOS. Hier stonden we stil bij wat er in die periode bereikt is, maar keken we ook nadrukkelijk naar de toekomst en de uitdagingen die zich hebben aangediend.

prof. dr. Marcel Verheij, voorzitter Platform Oncologie SONCOS

Met de oprichting van SONCOS op 31 augustus 2009 werd bereikt dat de beroepsgroep regie hield bij het stellen van multidisciplinaire normen voor oncologische behandelingen in een tijd dat externe partijen de agenda wilden bepalen. Aanvankelijk betroffen de normen vooral minimumaantallen chirurgische ingrepen die jaarlijks in een instelling zouden moeten plaatsvinden. Dit leidde al snel tot centralisatie en een heroriëntatie door een aantal ziekenhuizen van het beleid om al of niet specifieke behandelingen te continueren. In de daaropvolgende versies van het normeringsrapport werd naast kwantitatieve normering, steeds meer nadruk gelegd op kwaliteitsnormen op het gebied van zorgorganisatie, faciliteiten en multidisciplinaire samenwerking. Momenteel wordt de 8e editie van het normeringsrapport voorbereid, waaraan inmiddels 29 partijen hebben meegewerkt.

Er wordt veel waarde gehecht aan het normeringsrapport. Zorgverzekeraars gebruiken de normen bij hun inkoopbeleid en via het Transparantieportaal kunnen ziekenhuizen informatie delen met externe partijen, zoals patiënten en netwerkpartners. Ook bij beroepsvisitaties wordt getoetst aan de hand van de normen. SONCOS bekijkt ieder jaar of bij de uitvraag normen kunnen vervallen om de registratie-administratie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het bestuur de leden voorgelegd of SONCOS zelf ook de jaarlijkse rapportages kan gebruiken als spiegelinformatie en op die manier een actievere rol kan spelen bij het signaleren en oplossen van knelpunten bij instellingen. Hier is duidelijk draagvlak voor en vanaf volgend jaar zal SONCOS deze taak oppakken. Een andere uitdaging waar SONCOS een regisserende rol in heeft genomen, betreft de oncologische richtlijnen. Hier is sprake van een onacceptabele achterstand; veel richtlijnen zijn verouderd en er is geen uniform systeem van onderhoud. Recent heeft SONCOS een ‘invitational conference’ georganiseerd over modulair en toekomstbestendig onderhoud van oncologische richtlijnen. Het is de ambitie van SONCOS om binnen 4 tot 5 jaar de richtlijnen op orde te hebben. Hiervoor is samenwerking met o.a. richtlijncommissies, IKNL en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onontbeerlijk. Met een startsubsidie van VWS kunnen we hiermee snel een begin maken. In de loop der jaren is de noodzaak tot professionalisering van SONCOS steeds duidelijker geworden. De veelheid aan taken en verantwoordelijkheden kan niet meer makkelijk met het dagelijks werk worden gecombineerd en vraagt om beleidsondersteuning. De samenwerking die SONCOS recent is aangegaan met de FMS voorziet in deze behoefte. SONCOS is het eerste dwarsverband binnen de FMS dat zich bezighoudt met een specifiek thema, de oncologie. Als Platform Oncologie van de FMS is SONCOS het aanspreekpunt geworden voor oncologische onderwerpen namens de FMS, en kan SONCOS met een krachtige en eenduidige stem de leden vertegenwoordigen.

Samen met de leden wil het bestuur ook een ander besturingsmodel uitwerken, waarbij de aangesloten wetenschappelijke verenigingen meer invloed op het beleid krijgen. We denken hierbij aan een “Veiligheidsraadmodel” met een roulerend bestuurslidmaatschap.

Kortom, genoeg uitdagingen die we graag samen met u willen aangaan.

Marcel Verheij,

voorzitter Platform Oncologie SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten