Samenvatting

De richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’ is in 2015 herzien. De leden van de werkgroep waren gemandateerd namens diverse wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. Aan de hand van een knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen geformuleerd. De uitgangsvragen over niet-medicamenteuze en medicamenteuze symptomatische behandeling van dyspneu zijn ‘evidence-based’ uitgewerkt. In het artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de richtlijn.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:53–6)