In de afgelopen jaren is een drietal tweede generatie androgeenreceptorantagonisten geregistreerd voor de behandeling van niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. Van twee daarvan werden onlangs aanvullende resultaten gepubliceerd ten aanzien van algehele overleving en het sterfterisico. Reden voor een update van de huidige inzichten.